Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi predávajúcim a fyzickými a právnickými osobami ako kupujúcimi (ďalej len "kupujúci") v oblasti predaja tovaru, ponúkaného na internetovej stránke "www.olinex.sk".

 

Predávajúcim je alternatívne niektorý z uvedených subjektov:

Ľuboš Novotný - OLINEX s. r. o Nábrežná 865/24 085 01 Bardejov, IČO:44559691

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 21076/ 

ďalej v týchto VOP iba ako „predávajúci“.

 

Vyššie uvedené subjekty spoločne prezentujú predávané tovary na internetovej stránke "www.olinex.sk". Presné určenie a špecifikácia predávajúceho je vždy uskutočnená v elektronickej správe doručenej kupujúcemu pod názvom „Potvrdenie doručenia objednávky“ podľa článku 5 bodu 2 VOP. Daný subjekt uskutoční predaj objednaného tovaru a u neho si kupujúci môže uplatňovať všetky svoje práva podľa týchto VOP a všeobecne záväzných právnych prepisov Slovenskej republiky.

 

2. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu na internetovej stránke uvedenej v bode 1 tohto článku a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup tam ponúkaného tovaru prostredníctvom e-shopu. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Orgán dozoru: 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Prievozská 32 
827 99  Bratislava 

 


Článok 2

Dostupnosť tovaru

 

1. Zoznam tovaru na internetovej stránke "www.olinex.sk", prevádzkovanej predávajúcim, je katalógom dodávaného tovaru, ktorý sa aktualizuje s dennou periodicitou (ďalej len „Katalóg“) a predávajúci nezaručuje dostupnosť všetkých uvedených tovarov v čase zadania objednávky v systéme e-shopu kupujúcim. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená formou notifikácie elektronickou poštou, doručenou kupujúcemu po realizovaní objednávky v systéme e-shopu predávajúceho v súlade s článkom 5 bod 2 VOP.

 

 

Článok 3

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy,
postup pri objednávaní

 

1. Tovar, ktorý je uvedený v Katalógu, si kupujúci objednáva nasledovným postupom. Po vložení tovaru do košíka vykoná prihlásenie pomocou e-mailovej adresy. Následne vyberie pobočku alebo zadá poštovú adresu, kam chce tovar doručiť. Po vyplnení požadovaných údajou potvrdí objednávku.

 

2. Za predpokladu, že s ohľadom na článok 2 týchto VOP bude tovar objednaný kupujúcim dostupný na sklade, po zadaní objednávky v systéme e-shopu bude kupujúcemu zaslaný informačný email s predmetom "Prijatie objednávky na spracovanie", ktorý potvrdí prijatie objednávky v objednávkovom systéme a zaradenie objednávky na spracovanie. Ak si želá doručiť tovar na prevádzku, obdrží aj informácie o platbe.

 

3. Za predpokladu, že s ohľadom na článok 2 týchto VOP nebude tovar, objednaný kupujúcim dostupný u predávajúceho, po zadaní objednávky v systéme e-shopu bude kupujúcemu zaslaný informačný email s predmetom "Oznámenie o nedostupnosti tovaru". Doručením tohto emailu je splnená povinnosť predávajúceho podľa zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. V tomto prípade nevzniká medzi predávajúcim a kupujúcim žiaden právny vzťah.

 

4. Za predpokladu, že s ohľadom na článok 2 týchto VOP bude tovar, objednaný kupujúcim dostupný u predávajúceho, po zadaní objednávky v systéme e-shopu sa uplatní postup podľa článku 5 týchto VOP.

 

 

Článok 4

Platobné podmienky

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať ceny ponúkaného tovaru, zobrazovaného na internetovej stránke. Platnosť článku 5 bodu 3 tým nie je dotknutá.

 

2. Pri objednávaní tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho sa úhrada kúpnej ceny za zakúpený tovar uskutočňuje platbou na účet alebo platbou kuriérovi. 

 

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 


Článok 5

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

1. Predávajúci dodáva objednaný tovar prostredníctvom svojich prevádzok alebo poštou. Kupujúci má pri zadávaní objednávky v systéme e-shopu predávajúceho možnosť výberu, na ktorej prevádzke si chce tovar vyzdvihnúť alebo zadať adresu pre doručenie.

 

2. Za predpokladu splnenia podmienky podľa článku 3 bod 4 týchto VOP bodu kupujúcemu doručená elektronická správa „Potvrdenie doručenia objednávky“. V tejto správe bude kupujúci informovaný o skutočnosti dostupnosti jeho tovaru a o doručení objednaného tovaru na ním vybranú prevádzku. V predmetnom emaily bude kupujúci informovaný o subjekte predávajúceho v súlade s článkom 1 týchto VOP a o mieste uplatnenia si svojich zákonných práv. Potvrdením doručenia tovaru na prevádzku predávajúcim zároveň vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, z ktorej vzniká predávajúcemu povinnosť dodať tovar v dohodnutej cene, v dohodnutej lehote a spôsobom uvedeným v týchto VOP a kupujúcemu povinnosť objednaný tovar prevziať v odbernej lehote a zaplatiť kúpnu cenu.

 

3. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia dostupnosti tovaru elektronickou správou s predmetom „Potvrdenie doručenia objednávky“ až po uplynutie lehoty na odber.

 

4. Kupujúci má lehotu 7 dní od doručenia emailovej správy podľa bodu 2 tohto článku (ďalej ako odberná lehota) na úhradu kúpnej ceny. Márnym uplynutím tejto lehoty sa zmluva uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim zrušuje a predávajúci je oprávnený nevyzdvihnutý tovar stiahnuť z prevádzky a ponúknuť na opätovný predaj.

 

5. Náklady dodania tovaru na prevádzku znáša predávajúci.

 


Článok 6

Storno objednávky, zmena objednávky

 

1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku mailom doručeným predávajúcemu, resp. osobne v prevádzke, na ktorú si želal doručenie tovaru, a to bez obmedzenia až do momentu prevzatia objednaného tovaru na prevádzke alebo uplynutia odbernej lehoty.

 

2. Stornovaním objednávky sa zrušuje kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim a predávajúci je oprávnený tovar stiahnuť z prevádzky a ponúknuť na opätovný predaj.

 

 

Článok 7

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a na tovar zakúpený cez eshop je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, a to aj bez udania dôvodu.

 

3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 

 

 

Článok 8

Reklamačné podmienky

 

1. Reklamačné podmienky sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho, nachádzajúcom sa rovnako na internetovej stránke www.olinex.sk

 

 

Článok 9

Spracovanie osobných údajov

 

1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak e-mailová adresa, pod ktorou sa zaregistruje a následne prihlasuje do e-shopu predávajúceho na internetovej stránke www.olinex.sk obsahuje osobné údaje podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, predávajúci spracúva jeho osobné údaje v takto poskytnutom rozsahu, a to v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu predávajúceho. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov kupujúceho je plnenie povinností vyplývajúcich predovšetkým zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. V prípade poskytnutia osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. zo strany kupujúceho, je právnym základom aj skutočnosť, že toto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

 


Článok 10

Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

2. Tovar predávaný na internetovej stránke "www.olinex.sk" je v zmysle ustanovení zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zmysle neskorších predpisov označený ako použitý tovar. Aj s ohľadom na túto skutočnosť sa na právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzťahujú primerane ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zmysle neskorších predpisov o použitom tovare, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy podľa článku 5 VOP.