I.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na:  

A/ použitý tovar

B/ partiový tovar - tovar poškodený počas expedície alebo skladovania 

 

II.

Ak sa vyskytne u zakúpeného nového tovaru vada, ktorá nebola dôvodom zníženia ceny, alebo u zakúpeného použitého tovaru vada, ktorá nevznikla predchádzajúcim použitím alebo opotrebením tovaru, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.

Pri použitých veciach zodpovedá predávajúci len za vady, ktoré nemala predávaná vec pri prevzatí kupujúcim.

O uplatnenej reklamácii spíše pracovník predávajúceho reklamačný list, v ktorom tiež uvedie spôsob vybavenia reklamácie.

 

III.

O reklamácii rozhodne predávajúci ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní, môže však dohodnúť s kupujúcim i dlhšiu lehotu v prípadoch, keď vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie. Táto lehota však nesmie presiahnuť 30 dní.

 

IV.

Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar zakúpený. Pri predaji tovaru so zľavou musí byť na predajnom doklade, resp. záručnom liste uvedený dôvod zlacnenia, ak nie je poskytnutá zľava zrejmá už z povahy predaja. Predávajúci v takomto prípade nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

 

V.

Ak sa vyskytne na tovare odstrániteľná vada, ma kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady.

Ak vada nie je odstrániteľná a bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, má kupujúci podľa svojej voľby právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo na odstúpenie od zmluvy, t.j. vrátenie kúpnej ceny a vydanie veci predávajúcemu.

Právo na primeranú zľavu alebo právo na odstúpenie od zmluvy patria kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách alebo pre väčší počet vád (aspoň tri) vec riadne užívať.

Pri určení výšky zľavy sa prihliada na rozsah vady.

 

VI.

Za vadu sa nepovažuje zmena tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

 

VII.

Reklamácia musí byť uplatnená v záručnej dobe, ktorá je 12 mesiacov.

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledujúce podmienky zo strany reklamujúceho:

a) je predložený doklad o zaplatení,

b) je predložený záručný list, certifikát ap. (ak bol súčasťou predávaného tovaru)

c) tovar spĺňa všetky ostatné podmienky reklamácie (t.j. fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.) a je s kompletným príslušenstvom (ak bol súčasťou predávaného tovaru).

Ak predávajúci zamietne reklamáciu, je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom a účinnom znení. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie písomné vyjadrenie znalca ( zoznam znalcov je vedený Slovenskou komorou znalcov  http://www.skz.sk/zoznam-znalcov/ds-1002/p1=1014 ; zoznam znalcov je k dispozícii aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/znalec , napr. JHS, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 10, 036 01 Martin, IČO: 36 382 094, SLOVENSKÝ GEMOLOGICKÝ INŠTITÚT s.r.o.,  so sídlom Mierové námestie 40, 911 01 Trenčín, IČO: 36 322 512 ), stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou ( osoba, ktorá bola príslušným štátnym orgánom poverená k odbornému posudzovaniu vlastností príslušných výrobkov; zoznam týchto osôb vedie na webovom sídle Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo; zoznam slovenských autorizovaných osôb-   http://www.unms.sk/?slovenske-autorizovane-osoby, napr. VIPO a.s., so sídlom gen, Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, IČO: 31 409 911 . Notifikovaná osoba je autorizovaná osoba, ktorá má oprávnenie k pôsobnosti v rámci celej Európskej únie a je ich možné nájsť na stránkach Európskej komisie- zoznam slovenských notifikovaných osôb- http://www.unms.sk/?slovenske-notifikovane-osoby,  http://ec.europa.eu/growth/tools-atabases/nando/index.cfm?fuseaction=country .notifiedbody&cou_id=703, napr. EVPÚ a.s., so sídlom Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 562 507 ), alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. 

 

VIII.

V zmysle ust. § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom a účinnom znení týmto informujeme o tom, že máte možnosť sa obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v planom a účinnom znení. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je k dispozícii na jeho webovom sídle ( https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 do); zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky sa môžete obrátiť napr. na 1. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov ( S.O.S. ) Poprad, so sídlom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, IČO: 42 088 453, 2. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, 3. OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov, so sídlom Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad. 

 

IX.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.